fredag 5 december 2008

Ja och Nej!

Så lät debatten kring temat "Bra utbildning?" Kårens vice ordförande, Daniel Fredriksson inledde med att belysa vikten av att studenter blir delaktiga i diskussionen kring kvalitet. Jag hoppas precis som Daniel att studenters åsikter i kvalitetsfrågan kommer att beaktas och samtidigt uppmana alla studenter att göra sin röst hörd i frågan!

Fick jag då svar på frågan om utvärderingar, rankning och kvalitetsbaserad resurstilldelning är bra eller dåligt för utbildningskvaliteten?
– Ja det fick jag. När det gäller ranking var alla eniga om att det inte är att föredra, men som Kerstin Sahlin uttryckte det så är rankingen redan här, frågan är snarare hur vi ska förhålla oss till den. Att utvärderingar är bra och viktiga för kvalitén var panelen också eniga om. Däremot gick åsikterna i sär på frågan om kvalitetsbaserad resurstilldelning.

Några av de aspekter som framkom under seminariet var att kvalitetsarbetet måste ske genom dialog. Vikten av att klargöra syfte och mål med kvalitetsgranskningarna betonades också.

Summa summarum är att kvalitetsgranskning är bra! I vilken form den ska ske och vad som är syftet och målet med granskningen bör fastställas samt att höjd utbildningskvalitet kräver dialog.

Vad tycker ni bloggläsare om utvärderingar, rankning och kvalitetsbaserad resurstilldelning?

/Camilla

1 kommentar:

Johan sa...

Det är en bra och viktig diskussion som tas upp. Kvalité är dock ett svårdefinierat ord. Alla måste mäta med samma måttstock om jämförande slutsatser ska kunna dras. Kvalitétsgranskningar är säkert bra. Frågan är bara hur de ska utföras.